آموزش بورس -کانون بورس-دوره و کلاس آموزش بورس2021-01-15T09:25:28+00:00
0
دوره جامع بزرگان بورس برگزار کرده ایم
0
دانشجو تا به حال در آن شرکت کرده اند
0
پکیج فروخته شده تا این لحظه

آخرین رویدادها و اخبار کانون بورس

دوره ۱۲۷ اُم جامع بزرگان بورس تکمیل ظرفیت گردید

♦ دوره ۱۲۷ اُم جامع بزرگان بورس به شرح تصویر فوق ،تکمیل ظرفیت گردید •  کانون بورس با افتخار اعلام می کند ، که تنها در کمتر از ۱۶ روز از فراخوان ثبت نام ، ۱۲۷ امین دوره جامع بزرگان بورس تکمیل ظرفیت شد .    

دوره ۱۲۶ اُم جامع بزرگان بورس تکمیل ظرفیت گردید

♦ دوره ۱۲۶ اُم جامع بزرگان بورس به شرح تصویر فوق ، تکمیل ظرفیت گردید • کانون بورس با افتخار اعلام می کند ، که تنها در کمتر از ۱۵ روز از فراخوان ثبت نام ، ۱۲۶ امین دوره جامع بزرگان بورس تکمیل ظرفیت شد .    

دوره ۱۲۵ اُم جامع بزرگان بورس تکمیل ظرفیت گردید

♦ دوره ۱۲۵ اُم جامع بزرگان بورس به شرح تصویر فوق ، تکمیل ظرفیت گردید • کانون بورس با افتخار اعلام می کند ، که تنها در کمتر از ۱۶ روز از فراخوان ثبت نام ، دوره ۱۲۵ اُم کانون بورس تکمیل ظرفیت شد .    

دوره ۱۲۴ اُم جامع بزرگان بورس تکمیل ظرفیت گردید

♦ دوره ۱۲۴ اُم جامع بزرگان بورس به شرح تصویر فوق ، تکمیل ظرفیت گردید • کانون بورس با افتخار اعلام می کند ، که تنها در کمتر از ۱۴ روز از فراخوان ثبت نام دوره ۱۲۴ ام تکمیل ظرفیت شد      

رویدادهای گذشته

جدیدترین آموزش های رایگان

شکست های تکنیکالی و Last Kiss (بوسه وداع)

در مقالات قبل با سطوح تکنیکالی آشنا شدیم و واکنش قیمت به این سطوح را دیدیم. اما چه سطوح استاتیک (حمایت-مقومت افقی) باشند چه دینامیک (خطوط روند) دیر یا زود شکسته میشوند. در این بخش به تحلیل شکست های تکنیکالی می پردازیم.   Break Out به شکسته شدن یک سطح تکنیکالی توسط قیمت گویند و بر دو نوع است Bullish [...]

خطوط روند

خطوط روند در مقالات ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻬﺎﻣﺪاران ، ﺣﻤﺎﯾﺖ (support) و ﻣﻘﺎوﻣﺖ (resistance) ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺻﻔﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﺒﺎر (و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت) اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﻪ روﻧﺪ [...]

انواع دستورات معامله

انواع دستورات معامله انتخاب روش درست دستور معامله بخش مهمی از فرآیند تاکتیک معاملاتی است. در این جا رایج ترین انواع دستورات معامله را مطرح می کنیم که شامل: تبعیت از بازار، معامله محدود، توقف محدود و معامله به محض رسیدن به قیمت می باشد. ۱- تبعیت از بازار یعنی اینکه خود شما یا نماینده شما قیمت رایج بازار را [...]

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال مزایای تحلیل تکنیکال ۱-  اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ : ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻬﺎم ( و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ [...]

آموزش های بیشتر

دانش پذیران کانون بورس چه می گویند؟     [مشاهده همه نظرات]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید