آموزش بورس – کانون بورس2020-01-26T15:19:57+00:00
0
دوره جامع بزرگان بورس برگزار کرده ایم
0
دانشجو تا به حال در آن شرکت کرده اند
0
پکیج فروخته شده تا این لحظه

آخرین رویدادها و اخبار کانون بورس

دوره ۸۸ اُم جامع بزرگان بورس تکمیل ظرفیت گردید

دوره ۸۸ اُم جامع بزرگان بورس تکمیل ظرفیت گردید • با توجه به استقبال شما عزیزان کد ۸۸ اُم جامع بزرگان بورس، ۵ روز مانده به شروع دوره و تنها ۱۱ روز پس از شروع پیش ثبت نام تکمیل ظرفیت گردید. • از آن دسته از عزیزانی که به علت تکمیل ظرفیت نتوانستند در این کد ثبت نام کنند پوزش می [...]

روش های پیش ثبت نام در دوره ی جامع بزرگان بورس

روش های پیش ثبت نام در دوره ی جامع بزرگان بورس : ۱-آن دسته از عزیزانی که مایل به پیش ثبت نام در دوره جامع بزرگان بورس هستند می توانند به ترتیبی که در عکس به تصویر کشیده شده، از طریق سایت پیش ثبت نام خود را انجام دهند. ۲-همچنین دانش پذیران می توانند پیش ثبت نام خودرا از طریق [...]

دوره ۸۶ اُم جامع بزرگان بورس تکمیل ظرفیت گردید

• با توجه به استقبال شما عزیزان کد ۸۶ اُم جامع بزرگان بورس، ۶ روز مانده به شروع دوره و تنها ۱۲ روز پس از شروع پیش ثبت نام تکمیل ظرفیت گردید. • از آن دسته از عزیزانی که به علت تکمیل ظرفیت نتوانستند در این کد ثبت نام کنند پوزش می طلبیم.این دوستان می توانند در دوره کد ۸۷ اُم [...]

۶ روز تا شروع دوره جامع بزرگان بورس کد ۸۶ اُم

♦ دوره جامع بزرگان بورس کد ۸۶ اُم درحال تکمیل ظرفیت می باشد. •  در کمتر از ۱۲ روز پس از شروع ثبت نام دراین کد،فقط ۸ جای خالی برای پذیرش باقی مانده است. •  عزیزانی که مایل به ثبت نام دراین دوره هستند،می توانند ازطریق سایت مؤسسه کانون بورس یا تماس تلفنی اقدام فرمایند.  

رویدادهای گذشته

جدیدترین آموزش های رایگان

شکست های تکنیکالی و Last Kiss (بوسه وداع)

در مقالات قبل با سطوح تکنیکالی آشنا شدیم و واکنش قیمت به این سطوح را دیدیم. اما چه سطوح استاتیک (حمایت-مقومت افقی) باشند چه دینامیک (خطوط روند) دیر یا زود شکسته میشوند. در این بخش به تحلیل شکست های تکنیکالی می پردازیم.   Break Out به شکسته شدن یک سطح تکنیکالی توسط قیمت گویند و بر دو نوع است Bullish [...]

خطوط روند

خطوط روند در مقالات ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻬﺎﻣﺪاران ، ﺣﻤﺎﯾﺖ (support) و ﻣﻘﺎوﻣﺖ (resistance) ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺻﻔﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﺒﺎر (و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت) اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﻪ روﻧﺪ [...]

انواع دستورات معامله

انواع دستورات معامله انتخاب روش درست دستور معامله بخش مهمی از فرآیند تاکتیک معاملاتی است. در این جا رایج ترین انواع دستورات معامله را مطرح می کنیم که شامل: تبعیت از بازار، معامله محدود، توقف محدود و معامله به محض رسیدن به قیمت می باشد. ۱- تبعیت از بازار یعنی اینکه خود شما یا نماینده شما قیمت رایج بازار را [...]

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال مزایای تحلیل تکنیکال ۱-  اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ : ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻬﺎم ( و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ [...]

آموزش های بیشتر

دانش پذیران کانون بورس چه می گویند؟     [مشاهده همه نظرات]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید