اوراق تبعی چیست؟

این روزها با نزولی شدن پیوسته بازار بورس، بسیاری سرمایه خود را از این بازار خارج کرده و به دنبال سرمایه گذاری های دیگری رفته اند. بسیاری نیز در صف های طولانی فروش گیر افتاده اند و هر روز ذره ذره ارزش سرمایه آن ها کمتر می شود. مسئولان بازار سرمایه با مشاهده وضعیت ریزشی […]