///افسردگی در معامله گری بخش سوم

افسردگی در معامله گری بخش سوم

افسردگی در معامله گری بخش سوم

در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﺮدان، ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن، ﺑﺎزار و زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و درﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ

اﮔﺮ در ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻻ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ وی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﻮاﺳﻄﻪ آزﻣﺎﯾﺶ، ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺴﺖ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ را ﺑﺪھﺪ. ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزار و اﻓﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ. آﮔﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻓﮑﺎر ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ وی در ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ. درﻣﺎن ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻔﯽ ای را ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﻧﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ؟ 

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ اﺻﻮل رﯾﺰ و ﮐﺎرﺑﺮدی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ؛ اﻣﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد در درﻣﺎن ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﻗﺮاردادن اھﺪاف واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اھﺪاف واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار، ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت، ﭘﺮھﯿﺰ از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮدآور، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺧُﺮد ﮐﺮدن ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎ و اﻧﺠﺎم دادن ھﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ.  ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن و ﺧُﺮد ﮐﺮدن اھﺪاف و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻓﺮد ﺑﮕﺬارد. اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﮔﺎھﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮدد و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ دوری ﻧﮑﺮدن از ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ و ﺗﻼش در ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﺮای اھﺪاف ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

 ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ، ﺳﮫﯿﻢ ﺷﺪن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻮﺟﻮد آورد. در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺎﻗﮫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺧﻮد را در ﺑﻄﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دھﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران اﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وی از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ، از ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻮدن ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮد را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.  

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﻨﺒﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ  ﻗﺒﻞ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻓﺮد ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎی ﻟﺬت ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ رو ﺑﯿﺎورد. ورزش ﻣﻼﯾﻢ اﻧﺠﺎم دھﺪ، ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮود، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش را ﮔﻮش ﮐﻨﺪ، در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری در ﻣﻨﺰل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ دھﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ در ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ روﺣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻓﺮاوان دارد. 

ﻗﺒﻮل اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﮫﺘﺮ زﻣﺎن ﻣﯿﺒﺮد   اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ﯾﮏ ﺷﺒﻪ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ وی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورد. در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻼش ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دھﺪ اﻣﺎ اﺟﺎزه دھﺪ زﻣﺎن اﯾﺪه آل ھﺎ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.  ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﮫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺠﻢ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﺎھﺶ دھﺪ. ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ واز آﻧﮫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﮫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ)ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎر، ازدواج و ﻏﯿﺮه( اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ وی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. 

ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ را ﺑﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ 

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز واﻓﺮی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ھﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺪارد.ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻢ واﻗﻌﯽ ذھﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮدی ﺑﯿﻤﺎری و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ.  

توسط |2018-02-10T11:19:34+00:00آگوست 30th, 2017|موفقیت در بازار بورس|0 نظر

درباره نویسنده :

ارسال نظر

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید