///افسردگی در معامله گری بخش دوم

افسردگی در معامله گری بخش دوم

افسردگی در معامله گری بخش دوم

ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ و ﮐﺎھﺶ وزن ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری و زﯾﺎد ﺷﺪن وزن  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، و ﺗﻤﺮﮐﺰ ذھﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻓﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ 

در ﻣﻮارد ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎری، ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن زﯾﺎدی ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺿﺮر وی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اش آﺳﯿﺐ ﺟﺪی وارد ﮐﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮھﻢ زا و اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮدﮐﺸﯽ ذھﻦ وی را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ( ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻓﺮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

ﺑﯽ ﻗﺮاری، زودرﻧﺠﯽ

 اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ در ﭘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺘﺒﺎه و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻓﺮد ﻏﯿﺮ از ﺑﯽ ﻗﺮاری ﺷﺨﺼﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺰﺋﯽ رﻧﺠﺶ و ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ.   ﻣﺪاوﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﺳﺮدردھﺎ، اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و دردھﺎی ﻣﺰﻣﻦ دﯾﮕﺮ. ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮد در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪن وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ھﺎی رواﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ وی ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺘﯽ در اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.   

ﺷﯿﺪاﯾﯽ)ﻣﺎﻧﯿﺎک( 

ﺷﺎدی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ  ﻓﺮد در زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﺳﻮد)ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ( ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺷﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﺪ. ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﺣﺎد دﯾﺪه ﺷﺪه ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺿﺮر ﻧﯿﺰ ﺷﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ واھﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺿﺮر ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺳﻮد و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ. 

زودرﻧﺠﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی  اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺷﯿﺪاﯾﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻏﻠﺐ از ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎن آور ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ رﻧﺠﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. 

ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮاب 

اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺧﻮاب ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮد زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰش ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻓﯿﻮﻧﯽ رواﻧﯽ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﮐﺎھﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ و زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

 اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ. ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﺎل، اھﺪاف و آرزوھﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را در اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درک ﻧﮑﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزار در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮارد در ﺑﺪو ورود ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻮارد اﻧﺪک ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 

اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی رﻗﺎﺑﺖ)ﺗﻔﮑﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ داﺷﺘﻦ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ(  

ﻓﺮد زﯾﺎن دﯾﺪه ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺰه دادن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﺷﻤﻦ ﯾﺎ رﻗﺒﺎی ﻗﻮی در ذھﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزد. ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﺎزار و رﻗﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ وی دور اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﺎھﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را در ﺑﺎزار از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻓﺮد ﻓﻘﻂ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﮫﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدش اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺪارد. 

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ 

ﻓﺮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﮫﺎﺟﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی از ﺑﺎزار دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﻮد رﺳﯿﺪن در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آراﻣﺶ، ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزار را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داد ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﻪ زاﻧﻮ در آوردن ﺑﺎزار وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری و ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺗﻨﮫﺎ راه دوری ﮔﺰﯾﺪن از اﯾﻦ دام ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. 

اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻟﺒﺎً در اداﻣﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺮژی ﻣﺎزاد ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻌﯽ در ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮد را دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺪون ﺗﻌﻤﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در داوری)داوری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب(

 در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ)اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت( ﺑﻪ داوری ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. از ﻣﻨﻄﻖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ دوری ﮔﺰﯾﺪه و اﺣﺴﺎﺳﺎت وی راھﺒﺮ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ و دور از اﺣﺴﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎزار را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪس ھﺎ و ﮔﻤﺎن ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ. 

رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 

اﺣﺴﺎس ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺷﺪن را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺑﺎزار ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر،ﺳﻌﯽ در ﺗﺨﻠﯿﻪ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ دارد. ﻗﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ. ﺑﺎ دﻋﺎ و ﺗﻮﺳﻞ ﺳﻌﯽ در ﺗﺴﻠﯽ دادن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ.  

دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ

ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻀﻮر و ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار، ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻂ دھﻨﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ ھﻨﻮز دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارﺛﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ، اﺳﺘﺮس ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﺮد در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در وی و ﻓﻘﺪان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وی در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺳﻌﯽ در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺧﻮﯾﺶ دارد.در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدن ﺳﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ وی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺎدﺗﺮی از ﺑﯿﻤﺎری در وی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺮدان اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ دارﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪﺗﺮی از ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﺮر و ھﺠﻮم ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، رﺟﻮع اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻌﯽ در ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ذھﻦ ﺧﻮﯾﺶ را دارﻧﺪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﯾﺶ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ. 

توسط |2017-08-30T13:57:45+00:00آگوست 30th, 2017|موفقیت در بازار بورس|0 نظر

درباره نویسنده :

ارسال نظر

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید