///افسردگی در معامله گری بخش اول

افسردگی در معامله گری بخش اول

افسردگی در معامله گری

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﺎرﮐﺲ)ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، CFD( ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮده ام ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻀﺮر ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺎﻻت، ﮐﺘﺎب ھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﭙﺮدازم. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎری دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان و اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮآورد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻣﺘﻀﺮر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻗﺒﻞ از ورود دارای ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و در داﺧﻞ ﺑﺎزار ﺳﻌﯽ در ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮاه اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﻣﯿﺘﻮان در ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﻮرس ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ، ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ھﺎﯾﭗ، ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ھﺮﻣﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ را ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎل و اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺸﺎن وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.   

ﯾﮏ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮده ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

 ﯾﮏ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮده ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ، ﺣﺎﻻت و ﻓﮑﺮ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﮐﺲ( ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف و روﯾﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود در ذھﻨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ھﺰﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ ھﺰﯾﻨﻪ رﻧﺞ ﺑﺮدن اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮآورده ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎررا ھﻤﭽﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه روﺣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﻣﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﻣﺎن ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﻌﺪدی، ﺣﺘﯽ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮردن، ﺧﻮاﺑﯿﺪن و اﺣﺴﺎس ﯾﮏ ﻓﺮد درﺑﺎره ﺧﻮدش و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮدات و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻃﺮاﻓﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. اﻓﺮادی ﺑﺎ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری، ﺑﺪون درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.

اﻧﻮاع اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎلی

 اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﺟﺎت و ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺘﺪاول و ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه آن در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎرز اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری)در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ( ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻼﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن، ﺧﻮاﺑﯿﺪن، ﺧﻮردن، و ﻟﺬت ﺑﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻼﯾﻢ آن در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺧﺘﻼل در ﺟﮫﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ﯾﮑﯽ از دو ﻃﯿﻒ )ﻣﺎﻧﯿﺎک-دﭘﺮﺳﯿﻮ( دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﯿﺎک: ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ دﯾﻮاﻧﮕﯽ،ﺷﯿﺪاﯾﯽ)ھﯿﺠﺎن ﺑﯽ دﻟﯿﻞ و زﯾﺎد(
دﭘﺮﺳﯿﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ)ﭘﺮﺷﺎﻧﯽ(
وﻗﺘﯽ ﻓﺮد در دوره اﻓﺴﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دارای ھﻤﻪ ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در دوره ﺷﯿﺪاﯾﯽ اﺳﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮوز دھﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺷﯿﺪاﯾﯽ:
اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻓﺴﺮدﮔﯽ)دﭘﺮﺳﯿﻮ( 

اﻧﺪوھﮕﯿﻨﯽ، دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﻣﺪاوم و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ  ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ، ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺎری و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دوری از ﺑﺎزار)در ﻋﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ( را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی، ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ

 ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درک ﻧﮑﺮدن ﺑﺎزار وﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد از روی ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮﯾﺶ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰارش ﺷﮏ ﻣﯽ ورزد. اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن، ﺑﯽ ارزﺷﯽ، ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل و زﻣﺎن ﺧﻮد دارد و ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ وی ﺷﺪﯾﺪا ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.  

ﻓﻘﺪان ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎَ ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮده

 اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺖ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ، ﻟﺬت و ﭘﯿﺮوزی ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺬت ھﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮد را ﺟﺪا ﺷﺪه از اﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎزار را ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ از دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﺮژی، ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن، ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ  ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺪارد. ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮرا از وی ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی، دﻟﺘﻨﮕﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی روﺑﺮو اﺳﺖ. 

اﺷﮑﺎل در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی 

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ. زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و درﮔﯿﺮی ذھﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺷﺘﺒﺎه، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎوردن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن زﯾﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﺻﺒﺢ زود ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﯾﺎ ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪن 

ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮد از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﻞ دور ﺷﺪه ﯾﺎ در زﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزارھﺎی  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎزار ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋی وی را ﻧﺪارد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺳﻌﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ راھﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد زﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺧﻮاب ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻣﺎده ﺑﻮده ﻓﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ. ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ و ﮐﺎھﺶ وزن ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری و زﯾﺎد ﺷﺪن وزن  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، و ﺗﻤﺮﮐﺰ ذھﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻓﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

توسط |2017-08-29T11:43:00+00:00آگوست 29th, 2017|موفقیت در بازار بورس|0 نظر

درباره نویسنده :

ارسال نظر

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید