///دو اشتباه نابخشودنی در معامله گری

دو اشتباه نابخشودنی در معامله گری

دو اشتباه نابخشودنی در معامله گری

اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره ۲: ﻋﺪم ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﺗﺮﯾﺪ ھﺎ

در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻣﻮزش رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم در ھﺮ ﺗﺮم ﺟﺪﯾﺪ، ﺣﯿﺮت زده ﻣﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺑﺪون ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﻃﺎﻻﻋﺎت ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﺧﻮد! 

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ دارﯾﺪ آﻣﺎ ھﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮوش، ﻣﻘﺪار ﺗﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه ﺷﻤﺎ، ﻣﻌﺪل ﮐﻠﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزده را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و … ﻧﺪارﯾﺪ. اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد. ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ را ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم اداره ﮐﻨﯿﺪ. و ﺗﺮﯾﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﺳﺖ. ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ژرﻧﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ. 

ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد ژرﻧﺎل ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ژرﻧﺎﻟﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ. دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﺗﺮﯾﺪ را اﯾﻔﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ در ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﺘﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدن ژرﻧﺎل از ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﺘﺎن، ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی رﻓﺘﺎر ھﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻤﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد وﺿﻊ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ رﯾﺴﮏ ﺿﺮر ھﺎ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﯿﺪ و از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ. 

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ، از ﮐﻤﮏ ژرﻧﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ھﺪف ﻣﻦ در ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺰﻧﻢ. ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﯾﺪری ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدم. ﻣﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﺎوﺗﮫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ. ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻣﺤﮏ ﻣﯿﺰدم. ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدم، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺷﺪم اﻣﺎ ﻧﻘﺼﯽ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدم. ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار در ﺟﮫﺖ ﺗﺮﯾﺪم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ، از ﺑﺎزار ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪم. ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﻣﻦ درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﺑﺎ ﺿﺮر، ﭘﺰﯾﺸﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮدم و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﺪ ﻣﺠﺪدا وارد ﻣﯿﺸﺪم و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﺺ دﯾﮕﺮ در ﺗﺮﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد (اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره ۶: اورﺗﺮﯾﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ راه ﺣﻞ ﺑﮫﺘﺮی ﺷﺪم. ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن ورود ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد وﺿﻊ ﮐﺮدم. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺮﯾﺪ را ﺑﺮای ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ. ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪ. ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺪاده ﺑﻮدم ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
اﮔﺮ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻢ، ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ھﺎی ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮم و ﺑﺮ رﻓﻊ آﻧﮫﺎ ﺑﮑﻮﺷﻢ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺸﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ

ھﯿﭻ ژرﻧﺎﻟﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ھﺮﮔﺰ ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ھﺮ ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. در ﻣﻮرد ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺘﮫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ھﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.اﺳﺘﺎپ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ھﺮﮔﺰ ﯾﺎداﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﺪارﯾﺪ. 

راه ﺣﻞ

دﻓﺘﺮﭼﻪ ای ﺑﺮدارﯾﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﺎدداﺷﺘﮫﺎی ﺧﻮد را روزاﻧﻪ و ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ. در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ژرﻧﺎل ﺧﻮد را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.  

اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره ۱: ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﺎپ ﻻﺳﺖ 

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم آن را “ﺣﺪ ﺿﺮر” ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟ زﯾﺮا در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺟﻠﻮی از دﺳﺖ دادن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اھﻤﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﺣﺪ ﺿﺮر ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﺸﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﻢ. و ھﺮﮔﺰ ﺳﺨﻨﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺗﺮﯾﺪ ﻓﺎرﮐﺲ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد. ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ، دﻻﯾﻞ و ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت ﺗﺮﯾﺪر ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎپ را ﻻزم ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ، اﺳﺘﺎپ ذھﻨﯽ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻤﻮﻗﻊ از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ! و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ و آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎپ ﻻﺳﺖ ھﻨﻮز در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. 

ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ “ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ” ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ!) ﯾﮏ اﺻﻄﻼح راﯾﺞ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( اﮔﺮ ﺗﺮﯾﺪ را ﺑﺪون اﺳﺘﺎپ ﻻﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ، دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ آن ﮔﺮوه از ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.ھﻤﯿﺸﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮد ﯾﺎدآور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮ رﯾﺴﮏ اﺳﺖ. ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ۱۰۰% ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ در ھﺮ ﺗﺮﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﺗﺮﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ، ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﺑﺎزار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎزار را ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺮﮐﺖ درآورد. ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮﮐﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻨﻮز در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺿﺮری ﺑﺰرگ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ داد. 

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎپ ﻻﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.در ﺿﻤﻦ ﺧﺮوج از ﯾﮏ ﭘﺰﯾﺸﻦ ﺿﺮرده، ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ و ذھﻦ ﺷﻤﺎ را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺰﯾﺸﻦ ﺳﻮد اور دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه را ﺗﻮاﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ. از ﭘﺰﯾﺸﻨﮫﺎی ﺿﺮرده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ. وﻗﺘﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺰﯾﺸﻨﯽ را ﺳﻮدده ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ، اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از آن از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ. از اﺳﺘﺎپ ﻻﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﯾﺪ_ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد از اﺳﺘﺎپ ﻻﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.  ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.

ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ

اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﺳﺖ. 

راه ﺣﻞ

ﺑﺮاﺣﺘﯽ در ھﺮ ﺗﺮﯾﺪ ﺧﻮد، اﺳﺘﺎپ را ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﻣﻮس را ﺑﺮای ورود ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﺮﯾﻌﺎ اﺳﺘﺎپ را در آن ﺟﺎی دھﯿﺪ. 

توسط |2018-02-10T11:17:33+00:00آگوست 29th, 2017|موفقیت در بازار بورس|0 نظر

درباره نویسنده :

ارسال نظر

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید