///معایب انجام ندادن وظایف شخصی به عنوان تریدر

معایب انجام ندادن وظایف شخصی به عنوان تریدر

معایب انجام ندادن وظایف شخصی به عنوان تریدر

از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺗﺮﯾﺪرھﺎی ﻓﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﻮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻔﺘﺎن ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ، ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎ آن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﯾﺪرھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺮﯾﺪر ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد. 

اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮب و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪھﻨﺪ اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﺑﺎزار را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. داﻧﺶ ﺑﺎزار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاوم و آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد. ھﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎزار را درک ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای ﻣﺪاوم آﻧﮫﺎ ﺷﺎھﺪ ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎزار ﺳﺮﻋﺖ از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﺳﻮد آوری آﻧﺎن اﺳﺖ. 

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻣﺮوزی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دھﻨﺪه روﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﭘﯿﻮت ھﺎ، ﻓﺮﻣﻮﻟﮫﺎ و ﻧﺴﺒﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺟﮫﺖ روﻧﺪی را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ورود ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دو ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:  

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎزار ﺑﻄﺮز آﺷﮑﺎری ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﭘﺰﯾﺸﻦ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ:

ﺑﺎزار ﺑﻄﺮز واﺿﺤﯽ ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ و ھﻮش و ذﮐﺎوت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای  ورود ﺑﻪ ﭘﺰﯾﺸﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار در ﺣﺎﻟﺖ رﻧﺞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اداﻣﻪ  دھﻨﺪه روﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮫﺎی ﻏﻠﻄﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ اﻣﻮاج ﺑﺰرگ ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﺤﺾ ورود ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دردﺳﺮ ﺧﻮد ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮫﺎی ﻏﻠﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ را در ھﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮑﻨﺪ. ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻃﻠﯽ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎراﺋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﺮم اﻓﺰار در ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزار را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ.  ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ راه و روش درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ

 ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﺒﺎر را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. دوره ھﺎی ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و دوره ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻻزم ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ. ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺗﺮﯾﺪ را ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ. ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪھﯿﺪ. 

راه ﺣﻞ

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻧﻈﻢ ﻣﺤﮑﻤﯽ در اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﺰی ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ، روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص دھﯿﺪ. در ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ و وﺑﯿﻨﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﻮدھﺎی ﺗﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪاری را ﺑﺮ روی آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.  

توسط |2018-02-10T11:15:55+00:00آگوست 28th, 2017|موفقیت در بازار بورس|0 نظر

درباره نویسنده :

ارسال نظر

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید