///معایب استفاده از یک تایم فریم تنها

معایب استفاده از یک تایم فریم تنها

معایب استفاده از یک تایم فریم تنها

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل دﯾﺪه اﯾﺪ، ﺑﺎور ﺑﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪر اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ۹۵% ﻣﯽ داﻧﻢ.
ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮕﺮش ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ. ھﺮ ﺗﺮﯾﺪری ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮﺷﯽ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪ دارد. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪام ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ: “ﺑﮫﺶ زﻣﺎن ﺑﺪه” ﺑﺎز اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ در ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

ﻧﻘﺶ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑه تازﮔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راه ﺣﻞ ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه ﺑه علت دﺷﻮاری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﯿﺪ. ﺑه شما ﻗﻮل ﻣﯿﺪھﻢ درک اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﺑه راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد. ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻢ اﯾﻨﮏ ﺗﺮﯾﺪی اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ. ﺑه نظر ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ آن ﺗﺮﯾﺪ ﭘﻮل ساز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟

ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ “ﺳﺮﯾﻌﺎ”. ﯾﺎ ﺟﻮاب ﺧﻮھﯿﺪ داد ” در ﻓﻼن دﻗﯿﻘﻪ” و ﯾﺎ “ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻼن ﭼﯿﺰ”.  آن ﻣﻘﺪار زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ نمی دهد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺴﺎزی ﮐﻨﺪ.

ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﺧﺎص ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ و وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﺷﻤﺎ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻢ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ و ﺗﺮﯾﺪر دﯾﮕﺮی از ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮوج اﺳﺘﺮاﺗﺰی ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ای که ﺷﻤﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺎﯾﻢ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐﯽ را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻢ از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . آﯾﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺪری را ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺰرگ درﺟﮫﺖ ﺗﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ؟ ﺷﻤ ﺎ ﺳﻮد ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﯿﺪ اﮔﺮ و ﺗﻨﮫﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮد اﺳﺖ.

ﺑه یاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار بی نهاﯾﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﺮﯾﺪرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اھﺪاف آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. از داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮫﺮﯾﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻠﯿﻮﻧﮫﺎ دﻻری ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دوﻟﺘﮫﺎ وارد اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اھﺪاف ھﺮﮐﺪام ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﮔﺎھﯽ اھﺪاف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ اھﺪاف ﭼﻨﺪ پیپی. اﯾﻦ اھﺪاف ﭼﻨﺪ ﭘﯿﭙﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در اﯾﻦ  ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ نمی رسد. به یاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﻣﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﮫﺖ ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ. ﺷﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮان زﯾﺎدی ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد.

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺪرھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و در ﺟﮫﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی آﻧﮫﺎ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﯾﺪ. ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪھﺪ و ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ روﻧﺪ ﺻﺤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارد. ﺗﺮﯾﺪری ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺪام داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻧﭙﺮﯾﺪ.

ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ

ﺣﺮﮐﺎت ﺗﺮﯾﺪر ھﺎی ﺑﺰرگ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺗﻨﮫﺎ روی ﭼﺎرت ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺣﺮف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد در ﺗﺎﯾﻢ ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻮش ﻧﺪھﯿﺪ. در ﺗﺎﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و  ﺣﻤﺎﯾﺘﮫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ای ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

راه ﺣﻞ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎﯾﻢ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺎﯾﻤﮫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺎﯾﻢ ﺧﻮد ر ا زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﻪ ﺑﺮھﻤﮑﻨﺶ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮫﺎی ﺗﺎﯾﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.)ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ در ﯾﮑﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش در دﯾﮕﺮی-اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﺗﺎن( ھﻤﯿﺸﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

توسط |2018-02-10T11:12:28+00:00آگوست 28th, 2017|موفقیت در بازار بورس|0 نظر

درباره نویسنده :

ارسال نظر

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید