قیمت اصلی دوره ۱/۵۹۰/۰۰۰ تومان است.

اما شما با تخفیف  ۳۹۰/۰۰۰ تومان (به مناسبت جشنواره نوروزی کانون بورس) و با پرداخت تنها ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان می توانید در آن شرکت کنید.