معایب تغییر در حجم معاملات

توسط |۱۳۹۶-۶-۴ ۲۳:۱۸:۵۷ +۰۴:۳۰شهریور ۴ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب تغییر در حجم معاملات بسیاری از ورزشکاران حرفه ای می توانند به شما بگویند که در زمانهایی آنها در شرایط آرمانی قراردارند. تمامی این ورزشکاران با نظمی خشک و تمرین هایی منظم به این شرایط رسیده اند. یکی از مسائلی که آنها بطور مداوم تمرین می کنند اصول اولیه حرفه شان است. برای گلف بازها [...]

معایب ترید با حجم سنگین

توسط |۱۳۹۶-۶-۳ ۱۱:۴۵:۵۱ +۰۴:۳۰شهریور ۳ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب ترید با حجم سنگین  ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ھﻤﻪ داراﺋﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﯾﺪرھﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ درس را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺑﺒﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺣﺴﺎب ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ [...]

معایب نداشتن برنامه معاملاتی

توسط |۱۳۹۶-۶-۳ ۱۱:۰۲:۱۳ +۰۴:۳۰شهریور ۳ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب نداشتن برنامه معاملاتی تصور کنید که امروز بعد از ظهر با مدیر حسابداری خود تماس گرفته اید. تصور کنید که از او پرسیده اید: "برای شش ماه آینده چه برنامه ای دارید؟" و فرض کنید که او پاسخ می دهد: "خب هرچه پیش آید! سعی می کنم که در مسیر درستی حرکت کنم واگر [...]

معایب ترید طولانی مدت در دمو

توسط |۱۳۹۶-۶-۲ ۲۲:۰۷:۲۷ +۰۴:۳۰شهریور ۲ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب ترید طولانی مدت در دمو دﻣﻮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪ را ﻧﺪارﯾﺪ ﺑهتر اﺳﺖ در آﻏﺎز ﺑﺎ دﻣﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺑﺎزار آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. در دﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺑﺎ [...]

مولفه های موفقیت در بازار

توسط |۱۳۹۶-۵-۳۰ ۱۲:۰۸:۱۲ +۰۴:۳۰بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۵|آموزش های رایگان, موفقیت در بازار بورس|

  موفقیت در بازار های مالی مستلزم داشتن دانش تخصصی در این حوزه می باشد.در بورس قانون بیست هشتاد برقرار است به این معنی که ۸۰ درصد افراد ضرر میکنند و فقط ۲۰ درصد از افراد سود میکنند . جالب این که ۸۰ درصد سودهای بدست آمده در بورس و بازارهای مالی متعلق به ۲۰ [...]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید