۱۰ دلیل برای این که بیشتر معامله گران شکست می خورند

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۲۱:۴۳ +۰۳:۳۰آذر ۲۷ام, ۱۳۹۶|آموزش های رایگان, موفقیت در بازار بورس|

"همه در بازار بورس شکست می خورند." "معاملات بورس فقط قمار است." "کسب پول در بازار سهام فقط شانسی است." "راحت ترین راه برای نا بود کردن سرمایه معامله در بازار بورس است."    چقدر شما می شنوید که مردم به همدیگر جملات بالا یا حرف های مشابه بزنند؟ در حقیقت، اگر شما نظر مردم [...]

راز های موفقیت در بورس

توسط |۱۳۹۸-۸-۱۳ ۱۸:۳۱:۱۹ +۰۳:۳۰آذر ۲۵ام, ۱۳۹۶|آموزش های رایگان, موفقیت در بازار بورس|

 رازهای موفقیت در بازار بورس و سهام:  قبل از اختراع اینترنت، دنیای معامله گری بورس یک قلمرو خیلی بسته بود که احتیاج به یک عملکرد جادوگری داشت تا بتوان در آن فعالیت کرد. حتی اگر می خواستید پول خودتون رو سرمایه گذاری کنید باید از طریق یک کارگزاری از آن مطلع می شدید و غیرممکن [...]

افسردگی در معامله گری بخش سوم

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۹:۳۴ +۰۳:۳۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری بخش سوم در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﺮدان، ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن، ﺑﺎزار و زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و درﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﮔﺮ در ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی [...]

افسردگی در معامله گری بخش دوم

توسط |۱۳۹۶-۶-۸ ۱۳:۵۷:۴۵ +۰۴:۳۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری بخش دوم ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ و ﮐﺎھﺶ وزن ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری و زﯾﺎد ﺷﺪن وزن  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، و ﺗﻤﺮﮐﺰ ذھﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻓﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ [...]

افسردگی در معامله گری بخش اول

توسط |۱۳۹۶-۶-۷ ۱۱:۴۳:۰۰ +۰۴:۳۰شهریور ۷ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﺎرﮐﺲ)ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، CFD( ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮده ام ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻀﺮر ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺎﻻت، ﮐﺘﺎب ھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ [...]

دو اشتباه نابخشودنی در معامله گری

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۷:۳۳ +۰۳:۳۰شهریور ۷ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

دو اشتباه نابخشودنی در معامله گری اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره ۲: ﻋﺪم ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﺗﺮﯾﺪ ھﺎ در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻣﻮزش رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم در ھﺮ ﺗﺮم ﺟﺪﯾﺪ، ﺣﯿﺮت زده ﻣﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺑﺪون ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ [...]

معایب ترید برروی اخبار

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶ +۰۳:۳۰شهریور ۶ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب ترید برروی اخبار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﯾﺪرھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺧﺒﺮھﺎ، ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راھﮫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺪاﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ! ھﯿﭻ ﺗﺮﯾﺪر ﺣﺮﻓﻪ ای در ھﻨﮕﺎم اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد و ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﺰی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دھﺪ. ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ. ھﺮﮔﺰ [...]

معایب انجام ندادن وظایف شخصی به عنوان تریدر

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۵:۵۵ +۰۳:۳۰شهریور ۶ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب انجام ندادن وظایف شخصی به عنوان تریدر از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺗﺮﯾﺪرھﺎی ﻓﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﻮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻔﺘﺎن ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ [...]

معایب استفاده از یک تایم فریم تنها

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۲:۲۸ +۰۳:۳۰شهریور ۶ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب استفاده از یک تایم فریم تنها ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل دﯾﺪه اﯾﺪ، ﺑﺎور ﺑﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪر اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ۹۵% ﻣﯽ داﻧﻢ. ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮕﺮش ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ. ھﺮ ﺗﺮﯾﺪری ﻗﺒﻞ [...]

معایب اورتریدینگ

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۱:۱۰ +۰۳:۳۰شهریور ۴ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب اورتریدینگ  اورﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ (ﺗﺮﯾﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ)، ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ. ﻃﻤﻊ، ﻋﺰﯾﺰم ﻃﻤﻊ. ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﺮﯾﺪ ھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اورﺗﺮﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺮﯾﺪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺿﺮری ھﻨﮕﻔﺖ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺮﯾﺪ در ﺑﺎزارھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را اور [...]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید