تابلو خوانی در بازار بورس

توسط |۱۳۹۸-۴-۲ ۰۸:۵۵:۳۶ +۰۴:۳۰تیر ۲ام, ۱۳۹۸|آموزش های رایگان|

تابلو خوانی : نماد های پر بیننده تکنیک های تابلو خوانی در بورس یکی از بهترین راهکارها درخرید سهم و تشخیص مناسب زمان هست و از طرفی باعث تشخیص نوسان های کوتاه مدت می شود. برخی از تکنیک های تابلو خوانی در سهام درسایت  tsetmc نوشته شده که شما بادانستن آن ها و گذراندن کلاس [...]

۱۰ دلیل برای این که بیشتر معامله گران شکست می خورند

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۲۱:۴۳ +۰۳:۳۰آذر ۲۷ام, ۱۳۹۶|آموزش های رایگان, موفقیت در بازار بورس|

"همه در بازار بورس شکست می خورند." "معاملات بورس فقط قمار است." "کسب پول در بازار سهام فقط شانسی است." "راحت ترین راه برای نا بود کردن سرمایه معامله در بازار بورس است."    چقدر شما می شنوید که مردم به همدیگر جملات بالا یا حرف های مشابه بزنند؟ در حقیقت، اگر شما نظر مردم [...]

راز های موفقیت در بورس

توسط |۱۳۹۸-۸-۱۳ ۱۸:۳۱:۱۹ +۰۳:۳۰آذر ۲۵ام, ۱۳۹۶|آموزش های رایگان, موفقیت در بازار بورس|

 رازهای موفقیت در بازار بورس و سهام:  قبل از اختراع اینترنت، دنیای معامله گری بورس یک قلمرو خیلی بسته بود که احتیاج به یک عملکرد جادوگری داشت تا بتوان در آن فعالیت کرد. حتی اگر می خواستید پول خودتون رو سرمایه گذاری کنید باید از طریق یک کارگزاری از آن مطلع می شدید و غیرممکن [...]

شکست های تکنیکالی و Last Kiss (بوسه وداع)

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۴ ۱۵:۳۹:۱۸ +۰۳:۳۰آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش های رایگان|

در مقالات قبل با سطوح تکنیکالی آشنا شدیم و واکنش قیمت به این سطوح را دیدیم. اما چه سطوح استاتیک (حمایت-مقومت افقی) باشند چه دینامیک (خطوط روند) دیر یا زود شکسته میشوند. در این بخش به تحلیل شکست های تکنیکالی می پردازیم.   Break Out به شکسته شدن یک سطح تکنیکالی توسط قیمت گویند و [...]

خطوط روند

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۸ ۱۷:۰۵:۲۶ +۰۴:۳۰شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

خطوط روند در مقالات ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻬﺎﻣﺪاران ، ﺣﻤﺎﯾﺖ (support) و ﻣﻘﺎوﻣﺖ (resistance) ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺻﻔﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﺒﺎر (و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت) اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . [...]

انواع دستورات معامله

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۹ ۱۸:۵۶:۳۹ +۰۳:۳۰شهریور ۹ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

انواع دستورات معامله انتخاب روش درست دستور معامله بخش مهمی از فرآیند تاکتیک معاملاتی است. در این جا رایج ترین انواع دستورات معامله را مطرح می کنیم که شامل: تبعیت از بازار، معامله محدود، توقف محدود و معامله به محض رسیدن به قیمت می باشد. ۱- تبعیت از بازار یعنی اینکه خود شما یا نماینده [...]

افسردگی در معامله گری بخش سوم

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۹:۳۴ +۰۳:۳۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری بخش سوم در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﺮدان، ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن، ﺑﺎزار و زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و درﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﮔﺮ در ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی [...]

افسردگی در معامله گری بخش دوم

توسط |۱۳۹۶-۶-۸ ۱۳:۵۷:۴۵ +۰۴:۳۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری بخش دوم ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ و ﮐﺎھﺶ وزن ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری و زﯾﺎد ﺷﺪن وزن  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، و ﺗﻤﺮﮐﺰ ذھﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻓﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ [...]

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۲۳:۴۰ +۰۳:۳۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال مزایای تحلیل تکنیکال ۱-  اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ : ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻬﺎم ( و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ [...]

افسردگی در معامله گری بخش اول

توسط |۱۳۹۶-۶-۷ ۱۱:۴۳:۰۰ +۰۴:۳۰شهریور ۷ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﺎرﮐﺲ)ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، CFD( ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮده ام ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻀﺮر ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺎﻻت، ﮐﺘﺎب ھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ [...]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید