۱۰ دلیل برای این که بیشتر معامله گران شکست می خورند

توسط | آذر ۲۷ام, ۱۳۹۶|آموزش های رایگان, موفقیت در بازار بورس|

"همه در بازار بورس شکست می خورند." "معاملات بورس فقط قمار است." "کسب پول در بازار سهام فقط شانسی است." "راحت ترین راه برای نا بود کردن سرمایه معامله در بازار بورس است."    چقدر شما می شنوید که مردم به همدیگر جملات بالا یا حرف های مشابه بزنند؟ در حقیقت، اگر شما نظر مردم [...]

راز های موفقیت در بورس

توسط | آذر ۲۵ام, ۱۳۹۶|آموزش های رایگان, موفقیت در بازار بورس|

رازهای موفقیت در بازار بورس و سهام:  قبل از اختراع اینترنت، دنیای معامله گری بورس یک قلمرو خیلی بسته بود که احتیاج به یک عملکرد جادوگری داشت تا بتوان در آن فعالیت کرد. حتی اگر می خواستید پول خودتون رو سرمایه گذاری کنید باید از طریق یک کارگزاری از آن مطلع می شدید و غیرممکن [...]

شکست های تکنیکالی و Last Kiss (بوسه وداع)

توسط | آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش های رایگان|

در مقالات قبل با سطوح تکنیکالی آشنا شدیم و واکنش قیمت به این سطوح را دیدیم. اما چه سطوح استاتیک (حمایت-مقومت افقی) باشند چه دینامیک (خطوط روند) دیر یا زود شکسته میشوند. در این بخش به تحلیل شکست های تکنیکالی می پردازیم.   Break Out به شکسته شدن یک سطح تکنیکالی توسط قیمت گویند و [...]

خطوط روند

توسط | شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

خطوط روند در مقالات ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻬﺎﻣﺪاران ، ﺣﻤﺎﯾﺖ (support) و ﻣﻘﺎوﻣﺖ (resistance) ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺻﻔﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﺒﺎر (و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت) اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . [...]

انواع دستورات معامله

توسط | شهریور ۹ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

انواع دستورات معامله انتخاب روش درست دستور معامله بخش مهمی از فرآیند تاکتیک معاملاتی است. در این جا رایج ترین انواع دستورات معامله را مطرح می کنیم که شامل: تبعیت از بازار، معامله محدود، توقف محدود و معامله به محض رسیدن به قیمت می باشد. ۱- تبعیت از بازار یعنی اینکه خود شما یا نماینده [...]

افسردگی در معامله گری بخش سوم

توسط | شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری بخش سوم در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﺮدان، ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن، ﺑﺎزار و زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و درﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﮔﺮ در ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی [...]

افسردگی در معامله گری بخش دوم

توسط | شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری بخش دوم ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ و ﮐﺎھﺶ وزن ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری و زﯾﺎد ﺷﺪن وزن  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، و ﺗﻤﺮﮐﺰ ذھﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻓﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ [...]

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال

توسط | شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال مزایای تحلیل تکنیکال ۱-  اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ : ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻬﺎم ( و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ [...]

افسردگی در معامله گری بخش اول

توسط | شهریور ۷ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﺎرﮐﺲ)ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، CFD( ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮده ام ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻀﺮر ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺎﻻت، ﮐﺘﺎب ھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ [...]

دو اشتباه نابخشودنی در معامله گری

توسط | شهریور ۷ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

دو اشتباه نابخشودنی در معامله گری اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره ۲: ﻋﺪم ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﺗﺮﯾﺪ ھﺎ در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻣﻮزش رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم در ھﺮ ﺗﺮم ﺟﺪﯾﺪ، ﺣﯿﺮت زده ﻣﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺑﺪون ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ [...]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید