درباره٪ s

این کاربر هیچ جزییاتی ندارد
So far سمیه علی پوری has created 27 blog entries.

سهام چه شرکت هایی در بورس معامله می شود؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۴:۴۶ +۰۳:۳۰شهریور ۵ام, ۱۳۹۶|آموزش بورس از صفر|

سهام چه شرکت هایی در بورس معامله می شود؟ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺮوع ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، راﻫﻬﺎی زﻳﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ و آﻏﺎز ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪی ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ. ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ ای و ﺑﺎ ﭼﻪ [...]

معایب اورتریدینگ

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۱:۱۰ +۰۳:۳۰شهریور ۴ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب اورتریدینگ  اورﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ (ﺗﺮﯾﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ)، ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ. ﻃﻤﻊ، ﻋﺰﯾﺰم ﻃﻤﻊ. ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﺮﯾﺪ ھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اورﺗﺮﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺮﯾﺪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺿﺮری ھﻨﮕﻔﺖ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺮﯾﺪ در ﺑﺎزارھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را اور [...]

معایب تغییر در حجم معاملات

توسط |۱۳۹۶-۶-۴ ۲۳:۱۸:۵۷ +۰۴:۳۰شهریور ۴ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب تغییر در حجم معاملات بسیاری از ورزشکاران حرفه ای می توانند به شما بگویند که در زمانهایی آنها در شرایط آرمانی قراردارند. تمامی این ورزشکاران با نظمی خشک و تمرین هایی منظم به این شرایط رسیده اند. یکی از مسائلی که آنها بطور مداوم تمرین می کنند اصول اولیه حرفه شان است. برای گلف بازها [...]

انواع بازارهای مالی

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۴:۱۲ +۰۳:۳۰شهریور ۳ام, ۱۳۹۶|آموزش بورس از صفر|

انواع بازارهای مالی بازارکالا و خدمات اﻳﻦ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻦ ﺑﺎزار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ. درواﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺸﻜﻠﻲ را ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﺮف ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎزار را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎﻻ و [...]

معایب ترید با حجم سنگین

توسط |۱۳۹۶-۶-۳ ۱۱:۴۵:۵۱ +۰۴:۳۰شهریور ۳ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب ترید با حجم سنگین  ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ھﻤﻪ داراﺋﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﯾﺪرھﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ درس را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺑﺒﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺣﺴﺎب ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ [...]

معایب نداشتن برنامه معاملاتی

توسط |۱۳۹۶-۶-۳ ۱۱:۰۲:۱۳ +۰۴:۳۰شهریور ۳ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب نداشتن برنامه معاملاتی تصور کنید که امروز بعد از ظهر با مدیر حسابداری خود تماس گرفته اید. تصور کنید که از او پرسیده اید: "برای شش ماه آینده چه برنامه ای دارید؟" و فرض کنید که او پاسخ می دهد: "خب هرچه پیش آید! سعی می کنم که در مسیر درستی حرکت کنم واگر [...]

معایب ترید طولانی مدت در دمو

توسط |۱۳۹۶-۶-۲ ۲۲:۰۷:۲۷ +۰۴:۳۰شهریور ۲ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب ترید طولانی مدت در دمو دﻣﻮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪ را ﻧﺪارﯾﺪ ﺑهتر اﺳﺖ در آﻏﺎز ﺑﺎ دﻣﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺑﺎزار آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. در دﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺑﺎ [...]

حمایت و مقاومت چیست؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۵:۱۹ +۰۳:۳۰شهریور ۲ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

حمایت و مقاومت چیست؟ در این مقاله به این موضوع می پردازیم که حمایت و مقاومت چیست؟. حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پرکاربرد در داد و ستد است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیاندازیم. به نمودار [...]

تاریخچه تاسیس بورس

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۴:۲۲ +۰۳:۳۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۶|آموزش بورس از صفر|

تاریخچه تاسیس بورس شاید در گذشته و قبل از تشکیل بازار منسجم سرمایه، بزرگترین دغدغه صاحبان صنایع، تامین مالی پروژه ها بود که ورود و خروج به یک فعالیت اقتصادی را زمان بر و دست و پاگیر می نمود. این مشکلات در طول تاریخ ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۴۶۰ میلادی نخستین بورس اوراق [...]

ریسک چیست و چگونه محاسبه می شود؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۳:۱۵ +۰۳:۳۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۶|آموزش بورس از صفر|

ریسک چیست و چگونه محاسبه می شود ریسک در بین عموم مترادف با خطر آمده است. اگرچه نمی توان این مطلب را فاقد وجاهت لازم دانست اما می توان تعریفی جامع و کاربردی تر از آن نیز ارائه داد و گفت که ریسک عبارت است از: انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک [...]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید