درباره٪ s

این کاربر هیچ جزییاتی ندارد
So far سمیه علی پوری has created 27 blog entries.

خطوط روند

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۸ ۱۷:۰۵:۲۶ +۰۴:۳۰شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

خطوط روند در مقالات ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻬﺎﻣﺪاران ، ﺣﻤﺎﯾﺖ (support) و ﻣﻘﺎوﻣﺖ (resistance) ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺻﻔﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﺒﺎر (و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت) اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . [...]

انواع دستورات معامله

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۹ ۱۸:۵۶:۳۹ +۰۳:۳۰شهریور ۹ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

انواع دستورات معامله انتخاب روش درست دستور معامله بخش مهمی از فرآیند تاکتیک معاملاتی است. در این جا رایج ترین انواع دستورات معامله را مطرح می کنیم که شامل: تبعیت از بازار، معامله محدود، توقف محدود و معامله به محض رسیدن به قیمت می باشد. ۱- تبعیت از بازار یعنی اینکه خود شما یا نماینده [...]

افسردگی در معامله گری بخش سوم

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۹:۳۴ +۰۳:۳۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری بخش سوم در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﺮدان، ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن، ﺑﺎزار و زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و درﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﮔﺮ در ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی [...]

افسردگی در معامله گری بخش دوم

توسط |۱۳۹۶-۶-۸ ۱۳:۵۷:۴۵ +۰۴:۳۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری بخش دوم ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ و ﮐﺎھﺶ وزن ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری و زﯾﺎد ﺷﺪن وزن  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، و ﺗﻤﺮﮐﺰ ذھﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻓﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ [...]

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۲۳:۴۰ +۰۳:۳۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال مزایای تحلیل تکنیکال ۱-  اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ : ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻬﺎم ( و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ [...]

افسردگی در معامله گری بخش اول

توسط |۱۳۹۶-۶-۷ ۱۱:۴۳:۰۰ +۰۴:۳۰شهریور ۷ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

افسردگی در معامله گری از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﺎرﮐﺲ)ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، CFD( ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮده ام ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻀﺮر ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺎﻻت، ﮐﺘﺎب ھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ [...]

دو اشتباه نابخشودنی در معامله گری

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۷:۳۳ +۰۳:۳۰شهریور ۷ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

دو اشتباه نابخشودنی در معامله گری اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره ۲: ﻋﺪم ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﺗﺮﯾﺪ ھﺎ در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻣﻮزش رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم در ھﺮ ﺗﺮم ﺟﺪﯾﺪ، ﺣﯿﺮت زده ﻣﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺑﺪون ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ [...]

معایب ترید برروی اخبار

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶ +۰۳:۳۰شهریور ۶ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب ترید برروی اخبار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﯾﺪرھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺧﺒﺮھﺎ، ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راھﮫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺪاﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ! ھﯿﭻ ﺗﺮﯾﺪر ﺣﺮﻓﻪ ای در ھﻨﮕﺎم اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد و ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﺰی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دھﺪ. ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ. ھﺮﮔﺰ [...]

معایب انجام ندادن وظایف شخصی به عنوان تریدر

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۵:۵۵ +۰۳:۳۰شهریور ۶ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب انجام ندادن وظایف شخصی به عنوان تریدر از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺗﺮﯾﺪرھﺎی ﻓﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﻮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻔﺘﺎن ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ [...]

معایب استفاده از یک تایم فریم تنها

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۲:۲۸ +۰۳:۳۰شهریور ۶ام, ۱۳۹۶|موفقیت در بازار بورس|

معایب استفاده از یک تایم فریم تنها ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل دﯾﺪه اﯾﺪ، ﺑﺎور ﺑﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪر اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ۹۵% ﻣﯽ داﻧﻢ. ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮕﺮش ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ. ھﺮ ﺗﺮﯾﺪری ﻗﺒﻞ [...]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید