دوره ۷۷ام جامع  بزرگان بورس فقط ۷ روز پس از شروع ثبت نام تکمیل ظرفیت شد.

باعث افتخار است که اعلام کنیم،با توجه به استقبال گسترده شما عزیزان دوره ۷۶ام و ۷۷ام جامع بزرگان بورس فقط در ۱۱روز تکمیل ظرفیت گردید.

از آن دسته از عزیزانی که نتوانستند به دلیل تکمیل ظرفیت در این دوره حضور پیدا کنند پوزش میطلبیم.

منتظر حضور شما در دوره های آتی جامع بزرگان بورس هستیم.