کد کلاسمقطعنام سطوحظرفیتثبت نامشروع دورهپایان دورهزمانوضعیت
۸۰جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۸۹۷/۱۱/۰۸۹۸/۰۱/۲۵دوشنبه از ۱۷ تا۲۰  در حال ثبت نام
۱۲۷ورود به بورس در سه روزسطح ۱۲۳۱۵۹۷/۱۱/۰۲۹۷/۱۱/۱۶سه شنبه از ۱۴ تا۱۷  در حال ثبت نام
۱۲۶ورود به بورس در سه روزسطح ۱۲۳۲۳۹۷/۱۰/۲۴۹۷/۱۱/۰۸دوشنبه از ۱۷ تا ۲۰در حال برگزاری
۷۹جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۱۰/۲۶۹۸/۰۱/۲۸چهارشنبه از ۱۷ تا۲۰در حال برگزاری
۷۸جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۱۰/۰۸۹۷/۱۲/۰۱شنبه از ۱۷ تا۲۰ در حال برگزاری
۷۷جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۰۹/۱۱۹۷/۱۲/۰۵یکشنبه از ۱۴ تا۱۷ در حال برگزاری
۷۶جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۰۸/۰۱۹۷/۱۱/۱۸پنجشنبه از  ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰در حال برگزاری
۷۵جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۲۹۷/۰۸/۱۴۹۷/۱۰/۰۸دوشنبه از ۱۴ تا۱۷ در حال برگزاری
۷۴جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۰۷/۲۹۹۷/۱۰/۳۰یکشنبه از ۱۷ تا۲۰در حال برگزاری
۷۳جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۲۹۷/۰۷/۱۷۹۷/۱۰/۲۵سه شنبه از ۱۷ تا ۲۰در حال برگزاری
۷۲جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۰۷/۱۱۹۷/۱۰/۱۲چهارشنبه از ۱۴ تا۱۷ در حال برگزاری
۷۰جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۰۶/۰۳۹۷/۰۸/۲۶شنبه از ۱۷ تا ۲۰در حال برگزاری