کد کلاسمقطعنام سطوحظرفیتثبت نامشروع دورهپایان دورهزمانوضعیت
۱۲۳ورود به بورس در سه روزسطح ۱۲۳۱۲۹۷/۰۸/۲۹۹۷/۰۹/۱۳سه شنبه از ۱۴ تا ۱۷در حال ثبت نام
۷۶جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۱۰۹۷/۰۸/۰۱۹۷/۱۱/۱۸پنجشنبه از  ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰در حال ثبت نام
۱۲۲ورود به بورس در سه روزسطح ۱۲۳۲۳۹۷/۰۸/۱۳۹۷/۰۸/۲۷یکشنبه از ۱۴ تا۱۷ در حال برگزاری
۷۵جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۲۹۷/۰۸/۱۴۹۷/۱۰/۰۸دوشنبه از ۱۴ تا۱۷ در حال برگزاری
۷۴جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۰۷/۲۹۹۷/۱۰/۳۰یکشنبه از ۱۷ تا۲۰در حال برگزاری
۷۳جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۲۹۷/۰۷/۱۷۹۷/۱۰/۲۵سه شنبه از ۱۷ تا ۲۰در حال برگزاری
۷۲جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۰۷/۱۱۹۷/۱۰/۱۲چهارشنبه از ۱۴ تا۱۷ در حال برگزاری
۷۱جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۰۶/۱۹۹۷/۰۹/۱۲دوشنبه از ۱۷ تا ۲۰در حال برگزاری
۷۰جامع بزرگان بورسسطح ۲۲۳۲۳۹۷/۰۶/۰۳۹۷/۰۸/۲۶شنبه از ۱۷ تا ۲۰در حال برگزاری